Záruka na zakúpený tovar

Na dodané zariadenia sa vzťahuje 24 mesačná záruka. Záruka nadobúda účinnosť dňom predaja.

Záruka sa vzťahuje len na vady materiálu, respektíve chyby vzniknuté pri výrobe zariadenia. Nevzťahuje sa na poruchy spôsobené nesprávnou manipuláciou, nedodržaním prevádzkových parametrov predpísaných výrobcom, resp. inými neodbornými zásahmi obsluhy. Taktiež sa záruka nevzťahuje na závady vzniknuté nedodržaním návodu na obsluhu, resp. návodu na predpísanú pravidelnú údržbu zákazníkom.

Záruku si treba uplatniť v sídel spoločnosti BOLEX, s.r.o. Pri reklamácií je potrebné doložiť kópiu nadobúdacieho dokladu a záručný list.

Pri zasielaní tovaru do servisu si náklady za dopravu do servisného strediska a späť hradí zákazník.

First slide First slide